Bize ile Bağlan

SON DAKİKA

Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Uncuoğlu, komisyon raporuyla ilgili bilgi verdi

Yayınlanan

aktif

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak, deprem riski yüksek bölgelerdeki belediyelerin yıllık yatırım bütçelerinin yüzde 10’unu kentsel dönüşüm projeleri için ayırmalarının sağlanarak ayrılan kaynağın yerinde kullanılması için gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Uncuoğlu, deprem araştırma komisyonu üyeleri AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile düzenlediği basın toplantısında, komisyon raporuyla ilgili bilgi verdi.

Komisyonun, 268 öneri içeren 522 sayfalık nihai raporunu Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a bugün sunduklarını bildiren Uncuoğlu, deprem tehlikesini tüm yönleriyle araştırmak, gözlemek ve güvenilir veri altyapısı ile analiz etmek için Deprem İzleme Sisteminin Kapasitesinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle deprem tehlikesi yüksek bölgelerde AFAD tarafından deprem erken uyarı sistemlerinin kurulması, yaygınlaştırılması ve yerel yönetimlerin bu sistemlere desteğinin sağlanmasının teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Uncuoğlu, “Hazırlık çalışmaları devam eden Türkiye Afet Yönetim Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı tamamlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Ayrıca öncelikli olarak deprem riski yüksek olan illerimizin Afet Sonrası İyileştirme Planları hazırlanmalıdır.” dedi.

Jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme çalışmaları esas alınarak imar planları yapılmış olan yerlerde, yeni bilimsel çalışmalar ile diri fay tespit edilmesi halinde, bu bilimsel çalışmaların MTA tarafından değerlendirilerek Türkiye Diri Fay Haritasına işlenmesi ve belirlenecek fay sakınım alanlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda planlara işlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılmasının yerinde olacağını belirten Uncuoğlu, orta büyüklükteki kentlerin kalkınması, cazibelerinin artırılması, mümkünse yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması ile şehirlerin kademelenmesi gözden geçirilerek deprem açısından riskli olan şehirlere yoğun göçün azaltılmasında yarar görüldüğünü vurguladı.

Mevcut yapı stoku göz önüne alındığında yeni yapılarda güvenliğin artırılarak deprem risklerinin azaltılması yanında, mevcut yapılardaki deprem risklerinin belirlenerek bertaraf edilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Uncuoğlu, “Dinamik şekilde güncellenebilen bina envanter kayıt sistemi üzerinden mevcut yapı stokunun deprem riskleri açısından değerlendirilmesi ve riskli yapıların ivedilikle tespit edilmesi gerekmektedir. Yapı stokunun içerisindeki riskli bina oranının büyüklüğü sebebiyle şehir ve yapı türleri üzerinden önceliklendirme yapılması gereklidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Binaların inşası aşamasında can ve mal güvenliğini temin eden ve bina taşıyıcı sisteminden ayrı olarak tasarlanıp projelendirilen istinat duvarı, kazı destek yapıları için analiz, projelendirme ve uygulama kriterlerini belirleyen bir teknik yönetmeliğin çıkarılması gerektiğini anlatan Uncuoğlu, yapı denetimine tabi olmamış yapıların da önceliklendirilerek ilgili idarelerce periyodik denetime tabi tutulması ve denetim sonuçlarının Bina Kimlik Sistemine aktarılması gerektiğini kaydetti.

Uncuoğlu, mimari projelerde zemin katları iş yeri olarak düzenlenmeyen binalarda zemin katlarının iş yeri olarak kullanılmaması gerektiğini dile getirerek “Kentsel dönüşüm mevcut bina stokunun depreme güvenli hale gelmesi hususunda hayati öneme sahip olduğundan; Belediyelerce, kendi sınırları içerisinde yer alan depreme karşı güvenli olmayan yapılaşmanın yoğunlaştığı alanlara ilişkin kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenerek ve kentin bütünü ile çevresine etkileri de dikkate alınarak, kentsel dönüşüme konu her bir alanın kentsel tasarım projeleri ile yenilenmesi, iyileştirilmesi, canlandırılması, tasfiyesi gibi uygulamaların geliştirilmesine yönelik imar plan çalışmaları yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm birimi bulunmayan idarelerde mutlaka kentsel dönüşüm birimleri oluşturulmalıdır.” diye konuştu.

Kamu Özel Sektör İş Birliği

Depremlere rağmen sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla, tüm sektör temsilcilerinin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla ekonomi konferanslarının düzenlenmesinin, ekonomik risklerin belirlenerek risk azaltma planlarının yapılmasının gerekli olduğunun altını çizen Uncuoğlu, şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşüme artabilecek talep dolayısıyla inşaat sektöründe oluşabilecek genişlemenin ithalatı artırmaması ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla yerli ürün kullanımının ve üretiminin üniversite, kamu, sanayi iş birliği ile teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 45 il için yaptığı projeksiyon çalışmasında belirlenen birim konut maliyetleri dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız birim için yaklaşık finansal kamu desteği (kira yardımı ve faiz desteği), inşaat yapımı ve kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere toplam 2,3 trilyon TL civarında bir kaynağa ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu kaynağın büyüklüğü dolayısıyla sadece kentsel dönüşümde uygulanan devlet destekleri ile değil mülk sahiplerinin de kendi kaynaklarını harekete geçirmesi ile kentsel dönüşüm hız kazanabilecektir.

İlgili mevzuatta düzenleme yapılarak deprem riski yüksek bölgelerdeki belediyelerin yıllık yatırım bütçelerinin yüzde 10’unu kentsel dönüşüm projeleri için ayırmaları sağlanmalı ve ayrılan kaynağın yerinde kullanılması için gerekli denetimler yapılmalıdır.

Yerel yönetimler öncülüğünde mahalle düzeyinde oluşturulacak gönüllülük sistemi ve kent konseyleri aracılığıyla, sürdürülebilir, geniş katılımlı ve etkileşimli bir yaklaşımı içeren eğitimler ve tatbikatlar yaygınlaştırılmalıdır. İl afet risk azaltma planları ve müdahale planları gibi planlar hakkında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla mahalle afet gönüllüleri etkin kullanılmalıdır.

Medya araçları aynı anda geniş kitlelere ulaşabildiğinden dizi ve filmlerde kamuoyunu depremle ilgili bilinçlendirecek konulara yer verilmelidir.

Yayın içeriklerinde depreme güvenli konutlar, kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşa düşen görevler gibi konulara değinilerek gönüllü sanatçı ve sporcuların deprem farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalara katılması teşvik edilmelidir.”

Uncuoğlu, konuşmasının sonunda, komisyon çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Devamını görüntüle
Yorum yapmak için tıklayın

Yorum göndermek için giriş yapmış olmanız gerekir Giriş

Bir Cevap bırakın

SON DAKİKA

How to Choose a Cheap Write My Essay Service

Yayınlanan

aktif

Yazar

If you’re seeking an affordable write my essay service, you’ve come to the right spot. Trustworthy cheap writing services should possess several key characteristics that differentiate them from other firms. For starters, you should be able of communicating with your writer through the entire order process as buy essay well as afterward. They should be accessible round 24 hours a day, offer unlimited revisions and provide excellent customer service. These features are important to students and help them find the most reliable service to write essays.

Offers discounts

If you’re looking for cheap writing service that offers discounts, you have come to the right spot. There are numerous options for you. You can find discounts from various places such as Ultius. If you’re interested in saving even more, try coupons could be utilized to take an amount of money off the price of your purchase. Also, you can select many ways to pay. Find out prices and terms on each of these websites for the lowest price.

It is the most important characteristic of any service that creates essay. Some providers will disclose customer details to deceitful sources. Reputable companies who write essays can provide clear information about their privacy policy. They offer top-quality writing services at affordable prices. It is important to ensure that your site is simple to use. Companies that are reputable offer top assistance to customers. The customers receive discounts and incentives from the inexpensive writing services. These discounts are worth the price you pay.

Cheap service that composes essays gives discounts to its new clients. Nothing is better than saving cash while receiving a high-quality essay. Cheap write my essay services are able to offer discount rates to both existing and new customers alike. These discounts are wonderful However, you should be wary to go with a firm that gives free documents. Though they appear to be bargains however, they’re not as reliable and could not live up to your requirements.

Read the reviews carefully to be sure they’re legitimate. There are a lot of writing firms on the market. You should be sure to look up their reviews before choosing the one that best suits your requirements. There are a lot of options and you may find the right one. There is no way to know when you will need them again. If you’re looking for a low-cost writer service search for customer opinions and reviews from reputable sources. It will be easy to determine which services you can trust.

Revisions are free

Students are delighted to find a cheap service that will write essays and provide free revisions. Although it may not be straightforward to write an essay from scratch, the cheap write my essays service will do all in their power to help. All writers at the service will do their best to satisfy customers, and they are willing to make any essential changes to the essay should they be required. Also, you can get the option of free formatting and editing your bibliography and a table.

The CheapPaperWriting service provides a variety of advantages that are free and make it stand out from the crowd. This service is not like its competitors, and it does not cost extra for revisions. Additionally, you can chat privately with your writer. Unlimited sources are included with your purchase. You can even request unlimited revisions. Moreover, this cheap write my essay service offers free plagiarism reports. The company has been highly rated on reliable review websites.

Studdit, another inexpensive essay writing firm that boasts an impressive return rate for orders. The service allows communication with the essay writer and get the additional discount of 15% for the first time customers. In addition, they provide no plagiarism papers, and unlimited revisions. You can also use this service to upload specific instructions. You can track the progress of your college book report order anytime and make free revisions if necessary.

EvolutionWriters’ affordable write my essay services are superior to industry standards. For a top-quality essay, prices start at $9 This is a bargain because they offer free plagiarism reports along with 24/7 customer support. The cheap write my essay services will meet the requirements of your clients and keep you happy. If you aren’t happy with the changes made by the author it is possible to ask the writer to make additional modifications. Then, you can receive the work you’ve always wanted.

You can also find cheap writing services that provide free revisions. It will guarantee that you get top-quality work at an affordable cost. Many factors could affect the quality of your work. When you are choosing the cheapest write my essay service, ensure that you look up their qualifications. Be sure to select writers who are talented, experienced, and highly trained. You should also seek out a customer service team available round all hours to address your inquiries and help in completing your purchase.

Available round-the-clock

A low-cost service for writing an essay is an excellent option. First, it’s open 24/7. It’s simple to talk for a writer during an emergency. In addition, you’ll have access to a 24/7 customer support team which will allow you to get a response to the question you have as fast as possible. There is no need to be concerned about your privacy since all information you provide to the writing service is secure. Cheap essays are often of excellent quality.

99Papers has many satisfied customers. Most of their negative reviews have to do with minor tweaks or styles. To first-time customers, the company offers discounts. They also offer discounts to attract new customers. This means that you’ll receive the highest prices on your paper. Ordering an essay is easy and inexpensive. You can get started on the essay you want to write https://buyessay.net/programming-homework by perusing the samples available and case studies on the internet.

The other great benefit to Cheap Paper Writing is that they will gladly make revisions at no cost. Their team consists composed of specialists who are experts in their field. Their academic content is flawless and you do not have to worry. They provide 24/7 customer support and ensure that each order is unique. Your personal information will be kept confidential. This is a fantastic solution for students that need assistance in writing essays for their postgraduate degrees.

The benefit of on-line essay writing services is the possibility of setting an end date. You will be able to organize and plan your time with greater efficiency. It’s also useful to define a payment deadline so you can pay as per the time you prefer. You’ll also get an additional 15% off if you’re a brand new customer.

Customer service that is trustworthy

There are some things you should consider if you are on a tight budget and you are looking for an affordable service for writing your essay. The first thing you should be looking for is a dependable assistance team. Contact customer service whenever you need to ask questions regarding writing, or have special requirements. Support from the customer service department should be able give you the info you need promptly.

The best way to determine whether a write my essay service is reliable is to put in a test request. The work does not need to be of high quality, but will suffice to test the capabilities of the business. The writer needs to be educated, creative, and skilled. A good customer service team will be available to assist anyone with questions you may have as well as guide you through the process. The service should be reasonable priced, however not too much therefore.

A reliable writing service will offer quality essays with a guarantee of satisfaction. The service will also monitor the progress of your paper and request revisions when needed. Even though the company offers many features, the writing quality may be poor. The website of ExtraEssay is very user-friendly and load fairly quickly. There are a lot of choices and offers high-quality material.

EssayPro is a great essay writing service, which provides https://conifer.rhizome.org/oliviasmith44/dissertation-assistance-service professional support for students who are on limited funds. It guarantees your work is up to par as well as a Turnitin plagiarism report. EssayPro prices vary depending on the kind of essay you want, your deadline, theme, and author. You can also get free revisions. Additionally, the service promises you’ll receive your paper on time. This will give you a superior college experience by paying less and dependable customer support.

A reliable writer’s service will take into account the tastes of its customers and offer an excellent value for budget. The standard of your work is dependent on your efforts, which is why you should have an editor. An essay could affect the image of your business, therefore make sure to pick a firm who can provide it. You should also be conscious that low-cost write my essay service providers could be scams.

Devamını görüntüle

SON DAKİKA

The Benefits of a Business Data Room

Yayınlanan

aktif

Yazar

The business info room is a secure space for firms to share and protect private information. Even though business facts rooms cannot be password protected, it is recommended to take necessary precautions when working with them. These rooms are very useful for investigate and product sales processes. Firms that use biotechnology often use these bedrooms to protect very sensitive data during exploration. Additionally , users can limit access to data files after a specific employee leaves a position. The organization data place also helps corporations avoid legal problems developing when writing sensitive data with businesses.

Most businesses collaborate with others to produce or create products and present services. These collaborations require contracts and frequent https://warpseq.com/5-trends-of-virtual-data-room-solutions data transmission. A business info room can be quite a valuable advantage for saving and writing information to businesses. For instance, a online data area can store contracts and other information necessary for business partnerships. You can immediately share becomes blueprints using contractors involved in a structure project. These files can also be distributed around investors and other third parties.

In the current fast-paced organization environment, aquiring a secure central repository to store information is vital. Such a repository can hold critical organization information such as stock alternative thoughts, remuneration ideas, and legal negotiating documents. Furthermore, it can shield hypersensitive data such as worker remuneration plans and per month pension placements. These documents can help a buyer understand the future costs of an organisation, which can effect the price it pays for its stocks.

Devamını görüntüle

SON DAKİKA

Prevalent Questions In terms of a Board of Directors Meeting

Yayınlanan

aktif

Yazar

A panel of directors meeting is definitely the executive panel of an firm. This group jointly supervises the activities of this organization. A board may be for-profit, not for profit, or a federal agency. Of these meetings, the board looks at the strategic goals belonging to the organization, besides making decisions method proceed. Here are a few of the most prevalent questions that board people are asked. A panel meeting is the possibility for the members of the institution to share their particular ideas, issues, and suggestions.

When setting up the meeting, it’s important to pursue corporate recommendations. Board gatherings are governed by rules that may vary from jurisdiction to jurisdiction. Perhaps the most important procedure of execute is providing correct notice of board gatherings. Failure to provide satisfactory notice may result in void promises. It’s also important to be sure that the members from the board have the right program to attend the meeting. Whether it is a large corporation or a enterprise, board members need to know when should you arrive, to enable them to plan accordingly.

A plank meeting should provide ample time for legal discussions. So many companies hide the discussion under https://myboardroom.info/5-points-to-include-in-the-board-information-packs/ “Suggestions and Responses in the audience, inch and that can associated with meeting unproductive. Having a very good facilitator at the meeting may increase the probability of a positive consequence. He or she can offer information towards the directors and get the appropriate inquiries to encourage a thoughtful conversation. Some planks can make a decision immediately, although others may need more time to debate the problems.

Devamını görüntüle

Trend Haberler