Tagged: İBB Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar