Bize ile Bağlan

SAĞLIK

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve mevzutlara bitişik olfakatyacak

Yayınlanan

aktif

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak

“Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği” ile “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazcaete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği” ile sıhhat hizmet sunumu kapsamında incelem, teşhis ve tedavi fakatçlı uygulanan radyoloji hizmetlerinin planlanması, dersliklandırılması ile bu hizmetlerin sunulmuş olduğu sıhhat kurum ve kurumlerinin etkinlikleri, standartları ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzeylendi.

Bu kapsamda, radyoloji merkezleri açılmadan ilkin Sağlık Bakanlığından ön izin alınması şart olacak. Ön izin belgesi, alındığı tarihten saygınlıken bir yıl içinde ruhsat yada etkinlik izin belgesi alınmfakatsı halinde iptal edilecek.

Merkez vazcaifelisu tam zfakatnlı nazcaaranv meydana getirecek

Radyoloji merkezlerinde, adına ruhsat yada etkinlik izin belgesi düzeylenen merkez vazcaifelisu tam zfakatnlı olarak nazcaaranv meydana getirecek. Kesintisiz sıhhat hizmeti sunulan hususi sıhhat müesseseları bünyesindeki radyoloji merkezinde merkez vazcaifelisu olarak çalışan doktor, başka bir hususi sıhhat müesseseunda çalışfakatyacak.

Denetimli alanlamış olurda iyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışan personel, kişisel dozimetre taşımak zorunda olacak. Girişimsel radyoloji ve floroskopik uygulfakatlarda çalışanlamış olur kişisel dozimetresine ek olarak el bileği yada yüzük dozimetresi taşıyacak. İyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışanlamış olur için etkin doz ardışık beş yıl toplamında 100 mSv’i geçemeyecek. Etkin doz yıllik 20 mSv’i, aylık 2 mSv’i aşfakatyacak.

18 yaşını doldurmamış olanlamış olur, ışınım deposu ile çalışılan işlerde nazcaaranv alfakatyacak. Eğitimleri ışınım kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arası yetişmen ve öğrenciler, bu eğitimlerini mütevazcaice denetimli alan haricinde kalan alanlamış olurda alabilecek. Mesleki eğitimleri gereği ışınım deposu ile emek harcanması zorunlui 16-18 yaş arası yetişmen ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv’i geçemeyecek. Yıllık doz sınırları ile ilgili öteki hususlarda Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafınca meydana getirilen düzfiileler esas alınacak.

Mevcut radyoloji merkezleri, birimleri ve nezaretli radyoloji birimleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarih saygınlıkıyla bir yıl içinde bu yargılerine uyum sağlayarak ruhsatını, etkinlik izin belgesini yada izin belgesini yenilemek zorunda olacak.

Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul, kreş, mevzut benzer şekilde bölgelere bitişik olfakatyacak

“İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında da iyonlaştırıcı ışınım ve radyonüklit kullanılarak incelem, teşhis ve tedavi fakatçlı uygulanan radyoloji ve nükleer tıp ile ağız, diş ve çene radyolojisi hizmetlerinin sunulmuş olduğu binaların nitelikları, buralardaki özgüta ve çalışanlamış olurın güvenliğine ilişkin usul ve esaslar ile personele verilecek sıhhat izni belirlendi.

Buna nazcaaran, ışınımdan korunmaya ilişkin ışınım uygulfakatlarının yürütüleceği alanlamış olur, ilgili mevzuata uygun yapı kullanım izni alınmış binalarda açılacak.

Mesleğini özgür olarak icra etme yetkiine haiz nükleer tıp uzmanlamış olurı tarafınca açılacak nükleer tıp merkezleri ve radyoloji uzmanlamış olurı tarafınca açılacak radyoloji merkezleri okul, kreş, mevzut ve benzeri bölgelere bitişik olfakatyacak.

Radyasyondan korunmaya ilişkin ışınım uygulfakatlarının yürütüleceği alanlamış olurın mekansal tasarımı, teknik hususlar ve uygunluk ölçütleri NDK mevzuatı kapsamında düzeylenecek.

Merkezlerin sağlfakatsı gereksinim duyulan fiziki kriterler

Yönetmelikte radyoloji merkezleri, nükleer tıp merkezlerinin ışınım alanlamış olurı ile ağız, diş ve çene radyoloji merkezlerinin ışınım alanlamış olurında sağlanması gereksinim duyulan fiziki kriterlere de yer verildi. Bu kapsamda, ışınım alanlamış olurının girişlerinde ve ışınım alanlamış olurında ışınım uyarı levhaları byücenmuş oldurulacak.

Radyoloji ve nükleer tıp merkezlerinin ilgili hizmet alanlamış olurında engelli kullanımına uygun lavabo ve wc byücenmuş oldurulacak. Merkezlerde engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak ve engelli iskemlesi geçişini engellemeyecek şekilde düzfiile yapılacak.

Radyasyondan korunmaya yönelik önlemler

Radyasyondan korunmaya yönelik alınan önlemler, iyonlaştırıcı ışınım deposu ile çalışanlamış olur ve özgütaların, ışınıma ve radyoetken maddeye maruz kalma mümkünlıkler içindelığını önleyici hususilikte olacak. İyonlaştırıcı ışınım deposu ile çalışanlamış olurın sağlığını korumak, doz aşımına maruz kalmasını önlemek ve iş güvenliğini sağlfakatk suretiyle işin niteliğine uygun koruyucu giyim ve teçhizat noksansiz olarak byücenmuş oldurulacak.

Girişimsel radyoloji uygulfakatlarında nazcaaranv alan iyonlaştırıcı ışınım deposu ile çalışanlamış olurın, doz maruziyetini sınırlayacak ilave ışınımdan koruyucu kişisel donanımlar kullanılacak.

Radyasyon alanının haricinde özgüta kabul kısmınde yada ayrı bir alanda özgütalara incelem netice raporlarının yada görüntülerinin verileceği netice verme kısmı byücenmuş oldurulacak.

İyonlaştırıcı ışınım deposu ile çalışanlamış olura, işindeki potansiyel çekinceler ile güvenli çekim teknikleri hususunda eğitim verilecek ve bu eğitimler kayıt altına alınacak.

İlgili alanlamış olura uygun sıklıkta hava değişiminin sağlanması fakatcıyla ilgili mevzuata uygun havalçağrıştırma sistemi kurulacak.

İyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışanlamış olurın emek harcfakat esasları

Sadece iyonlaştırıcı ışınımla teşhis, tedavi yada araştırmanın yapılmış olduğı bölgeler ile bu iş yada işlemlerde çalışan mensubun haftalık emek harcfakat süresi 35 saat olacak. Bu çalışanlamış olurın, denetimli alanlamış olurda kişisel koruyucu ekipman ve dozimetre kullanımı zorunlui olacak.

İyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışacakların, işe başlfakatdan ilkin ve işe başladıktan sonrasındaki yıllik sıhhat denetimleri, yönetmelikte belirlenen sıhhat biçimu kullanılarak ilgili sıhhat kurum ve müesseseu tarafınca yapmış oldurılacak.

Radyasyon kaynakları ile çalışacakların emek harcfakat şekli, 35 saati aşmfakatk kaydıyla, hizmetin etkinlik ve ilaçmlıliğinin sağlanması bakımından vardiya yada nöbet şeklinde düzeylenebilecek.

Hamilelik şüphesi olan, hamile yada emziren iyonlaştırıcı ışınım deposu çalışanının emek harcfakat şartları, fetüsün yada emzirilen evladın ışınımdan korunmasını sağlayacak şekilde düzeylenecek.

Çalışanlamış olurın sıhhat izni

Sadece iyonlaştırıcı ışınım kaynakları ve radyonüklitlerin kullanıldığı denetimli alanlamış olurda çalışanlamış olura yıllik izinlerine ilaveten sıhhat izni verilecek. Sağlık izni süresi, bu çalışanlamış olurın bir takvim yılı içinde denetimli alanlamış olurda fiilen çalmış olduğu süreler dikkate alınarak belirlenecek.

Denetimli alanlamış olurda iyonlaştırıcı ışınım deposu aleti kullanan çalışanlamış olurın etkin doz aşımı halinde, sıhhat kurum ve müesseseu tarafınca sıhhat izni derhal kullandırılacak. Sağlık izni bölürutubeteyecek, yıl geçişlerinde üst üste kullanılfakatyacak ve öteki yıla aktarılfakatyacak.

Denetimli alanlamış olurda iyonlaştırıcı ışınım deposu ile çalışanlamış olura verilecek sıhhat izni süresi hesaplanırken doğum, ölüm, evlilik ve yıllik izin ile geçirilen süreler, emek harcfakat süresine dahil edilmeyecek.

Faal halde byücenan radyoloji ve nükleer tıp merkezleri ile ağız, diş ve çene radyoloji merkezlerinin ışınım alanlamış olurı, yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten saygınlıken 5 yıl içinde yönetmelikteki yargılere uyumlu hale getirilecek.

SAĞLIK

Bipolar bozukluğu yayınlayan 10 belirti

Bipolar bozukluk, manik depresyon olarak isimlendirilen zihinsel bir durumdur. Bu psikiyatrik rahatsızlık ruh halinin düzensizliğine neden olur …

Yayınlanan

aktif

Yazar

Bipolar bozukluk, manik depresyon olarak isimlendirilen zihinsel bir durumdur. Bu psikiyatrik rahatsızlık ruh halinin düzensizliğine neden olur ve hastanın hayat standardını tehlikeye atabilir.

Bipolar bozuklukta anksiyete ve bağımlılıklar benzeri biçimde tanıyı zorlaştırabilecek birçok durum vardır. Örneğin alkol bağımlılığının altta yatan bir bipolar bozukluğu saklaması oldukça yaygındır. Bipolar bozukluğu olan şahısların yarısından fazlası alkol ya da uyuşturucuya bağımlıdır.

Bipolar bozukluk cinsiyet, yaş, toplumsal durum veya etnik kökene bakılmaksızın her tıp bireyi tesirler. Bipolar bozukluk çoklukla erken ergenlik periyodunda ve daha nadiren buluğluk devrinde başlar.

Hastaların yarısından fazlasında belirtiler yirmili yaşlardan birincinin başlar. lakin teşhis bir çok vakit yıllar sonrasında konur. İstisnai olarak bu bozukluk başlangıcından 50 yıl sonra tespit de edilebilir, lakin sonra altta yatan öteki mümkün sıhhat sorunlarını (nörolojik dejenerasyon, beyin tümörü vb.) ortadan kaldırmak gerekir.

Bipolar bozuklukta yaşanan evreler

Bipolar bozukluk manik evre, hipomanik basamak ve depresif evreden oluşur.

Mani süreci en az bir hafta sürer. Hastanın toplumsal ve profesyonel hayatını tehlikeye atar. ekseriyetle hastaneye yatış gereklidir. Hastada öfori, güçlü benlik hürmeti ve megaloman fikirler, uyku muhtaçlığının azalması, artan konuşma muhtaçlığı, bol, acil ve devamlı konuşma ve dikkat ve konsantrasyon bozuklukları görülebilir.

Toplumsal, profesyonel, akademik, finansal, sportif ve hatta sevişmede aşırılıkla sonuçlanabilecek hiperaktivite manik periyotta ortaya çıkabilir.

Daima alışveriş yapma muhtaçlığı, sürat, korunmasız yahut çoklu cinsel ilgi, sertlik içeren ve hatta kabahat teşkil eden aksiyonlar ve kumar misal halde eğilimler görülebilir. bu vakitte sanrılar ve halüsinasyonlar da ortaya çıkabilir.

Hipomanik evre

En azca 4 ardışık gün mühletince devam eder ve manik döneminkine benzeri fakat daha azca ağır bir klinik tablo ile sonuçlanır. Psikotik emareler (sanrılar, halüsinasyonlar) hiçbir mühlet mevcut değildir ve hipomanik devre hastaların toplumsal ve profesyonel hayatını tehlikeye atmaz.

Depresif evre

Bu devre en az 2 hafta sürer. Hastada aşağıdaki belirtilerden asgarî 5 tanesi bulunur:

– Depresif ruh hali,

– İlgi veya zevk kaybı,

– İştah kaybı ya da artışı,

– Uykusuzluk yahut tam bilakis çok ahenge,

– Uyuşukluk,

– kişilik hürmeti kaybı,

– Çok ve hatta sanrılı bir suçluluk duygusu,

– Bozulmuş dikkat ve muhakeme yeteneği,

– Kararsızlık,

– Karanlık ve kasvetli kanılar,

– makul bir planı olan veyahut olmayan intihar dürtüleri yada niyetleri.

Bipolar bozukluk çeşitleri

Bipolaritenin değişik derecelerde şiddetiyle ayırt edilen çeşitleri vardır.

Tip 1 bipolarlık, bipolarlığın en şiddetli biçimidir. emareleri toplumsal ve ustalaşmış ömrü bozan ve çoğunlukla hastaneye yatmayı gerektiren asgarî bir manik son vakitlerin ortaya çıkması ile tanımlanır. Halüsinasyonlar klinik tabloyu bütünleştirir.

Tip 2 bipolarlık, asgarî bir manik nesil ve bir depresif nesil ile karakterizedir. Hipomani, ferdin ruhsal olarak olağanın üzerinde bir tepki gösterdiği durumdur, lakin pürüz kadar şiddetli değildir. Tip 2 bipolaritede hipomani yaşanır yalnızca tip 1 bipolarlıktaki tepkiden daha azı görülür. Hastaların ömür kalitesi ve toplumsal ve profesyonel hayatı çoklukla korunur. Hastaneye yatıştan ekseriyetle kaçınılır.

Tip 3 bipolarlık ise iki kategoriye ayrılır. Manik semptomları antidepresan almaktan kaynaklanan hastalar ve depresyonda olan yalnızca ailesinde bipolar bozukluk hikayesi olan hastalar.

Bipolar bozukluk belirtileri

Bipolar bozukluk bayanlarda biraz daha sık görülür ve bozukluğun başlangıcı 15-30 yaşları içinde görülür. İşte bipolar bozuklukta ortaya çıkabilecek en bariz 10 durum.

Son derece uygun bir ruh hali

Bipolar bozukluğu olan bir kişi manik evreye girdiğinde, davranışı öforiye (aşırı reaksiyon, coşku) misal. ekseriyetle bipolar bozukluğun daha yeterli yanı olarak kabul edilir, bu yüzden bu etapta şahıs güç, yaratıcılık ve optimistlik patlaması yaşar. Kimileri için bu evre çoka kaçarak gerçeklikten ayrılmayla sonuçlanabilir.

Bitmemiş işler

Bitmemiş projelerle dolu bir meskene haiz olmak bipolar bozukluğun en büyük göstergelerinden biridir. Bipolar bozukluk yaşayan insanoğlu büyük projelerle ortaya çıkma ve onları hiç tamamlamama ve yeni bir projeyi de yarı yolda bırakma eğiliminde olurlar.

Depresyon

Manik son vakitlerin bilakis, depresyonda olan beşerlerle tıpkı olan bir depresif kademe vardır. Güç düzeyi düşer, şahıs daima uyku halindedir ve iştahı yoktur. Bipolar bozukluğun depresif evresi, hastayı direkt manik evreye sokabileceği için antidepresanlarla tedavi edilemez.

Sonluluk

Hastanın bir çeşit karma evre yaşadığı, tıpkı vakitte mani ve depresyon semptomları gösetdiği bipolar bozukluğun bir çeşidi vardır. Bu etapta, büyük bir sonluluk oluşur. Bu durumun epey yorucu olabilmesinin yanı sıra, üzücü bigün geçiriyormuşsunuz benzeri biçimde göründüğü için bu, fark edilmesi en sıkıntı bozukluk halidir.

Çok fazla konuşma

Elbette organik olarak konuşkan olan en az bir birey tanıyorsunuzdur. yalnızca konuşkanlık ile dayatılan konferans ortasında bir ayrım vardır. Bipolar bozukluğu olan bir bireyle, siz konuşmuyormuşsunuz ama o kendi kendine devamlı konuşuyormuş hissine kapılabilirsiniz. Onun kelamını kesmeye çalışsanız da anlatmaya devam edecektir.

İş hayatında meseleler

Bipolar bozukluğu olan bir kişi işte meseleler yaşayacaktır afaki ötürü bu hastalığın emareleri onun düzgüsel çalışmasını ve meslektaşları ile komünikasyon kurmasını zorlaştırır. birtakım vakitler manik, orta ara depresif olabilen bipolar şahıslar, işleri yarım bırakma eğiliminde olurlar ve işlerini olağan bir biçimde ilerletemezler.

Alkol ya da uyuşturucu kullanımı

Bipolar bozukluk yaşayan insanların averaj yarısı, birden fazla mühlet alkol veya uyuşturucu benzeri biçimde bir tıp bağımlılık geliştirir. Örneğin alkol, manik periyotta sakinleşmeye ve depresyonda olduklarında ruh halini güzelleştiriyormuş üzere görünür.

Davranışlarda düzensizlikler

Manik evre ekseriyetle davranışsal düzensizliklerle sonuçlanır. Bu vaziyet en sık 2 halde ortaya çıkar; çok alkol tüketimi ya da olağandışı eşeysel davranış. Manik evrede hastalar, diğer türlü asla yapamayacakları şeyleri yaparlar.

Uyku problemleri

Depresif periyotta birey kendini yorgun hisseder ve ne kadar uyursa uyusun kafi olmaz. Öte taraftan manik evrede gereğince uyunmaz yalnızca tekrar de bitkinlik yaşanmaz. Bipolar bir ferdin uykusu için yapabileceği en âlâ şey, her gün birebir saatte yatma ve kalkma alışkanlığını geliştirmektir.

Niyetleri test edememe

Bu, manik son vakitlerin bir belirtisidir. Niyetlerinizin uçtuğu hissi , daima yeni fikirlerin ortaya çıkması ve kendi fikir akışınızı yahut suratını kontrol edememe. Bu his, neredeyse kendinizle yarışıyormuşsunuz üzeredir ve konuşkanlığın artması ekseriyetle bu duruma eşlik eder.

Bipolar bozukluğun nedenleri

Bipolar bozukluk, farklı genetik ve psikososyal faktörlerin birleşmesi ile ortaya çıkar. Birinci basamak akrabalarda hastalığa ele geçirilmiş birisi varsa risk 10 kat artar. bu ortada araştırmalar, tek yumurta ikizlerinin her ikisinin de hasta olma riskinin 2 kat daha çok bulunduğunu göstermektedir. fakat günümüzde hiçbir gen net olarak bipolar bozukluğun nedeni olarak tanımlanmamıştır.

Araştırmalara nazaran, bipolar hastalar onları gerilim ya da enfeksiyon üzere sıhhat sorunlarına karşı daha hassas hale getirecek genetik özelliklere sahiptir. Bu, düşük düzeyli bir iltihaplanma durumunun yanı sıra, beyin işlevini tehlikeye atan otoimmün tepkilere neden olan bağırsak geçirgenliği ile sonuçlanır.

Psikososyal faktörler hastalıktan kısmen sorumludur. Tasa, gerilim, travma, yas ve ayrılık emsal halde durumlar bipolar bozukluğu tetikleyebilir.

Çeşitli biyolojik bozukluklar da bu hastalığa neden oalbilir. Nörotransmiterlerin (hormonlar) hastalıkları bipolarite nedenidir. Depresif hisler muayyen nörotransmiterlerin ve bilhassa de serotonin eksikliğinde ortaya çıkar. Manik evreler, dopamin ve norepinefrin artışından kaynaklanır. birtakım beyin bölgelerindeki (özellikle temporal veyahut frontal) değişiklikler de bipolar bozukluğa niye olabilir.

Devamını görüntüle

SAĞLIK

Kars’ta, kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun iyilik durumu âlâ

Kars’ta, merkez ilçeye bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs günü hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun, toprakta kaybolunca bölge halkı …

Yayınlanan

aktif

Yazar

Kars’ta, merkez ilçeye bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs günü hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun, toprakta kaybolunca bölge halkı seferber oldu.

Kaybolduktan 4 gün sonrasında bir kayanın tabanında uyurken bulunan küçük çocuk, meydana getirilen birinci müdahalelerin gerisinden hastaneye kaldırıldı.

Kars’ta meydana getirilen tedavilerin akabinde Van’a sevk edilen Altun, Van tahsil ve inceleme Hastanesi Çocuk Ağır Bakım Servisi’ne alındı.

AA’nın haberine nazaran; Altun’un böbrek işlevlerinin olağana döndüğü ve bir iki gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.

“Böbrek işlevleri olağana döndü”

Altun’un sıhhat durumu hakkındaki informasyon vere Hastane Başhekimi Dr. Kamil Yavuzer, sürece ilişkin şu sözleri kullandı:

“Uzun vadeli açlık ve susuzluğa bağlı şuurda uykuya meyil, yavaşça bulantı, böbrek işlevlerinde hafif deformasyona uğramış eğilimi nedeniyle hastayı ağır bakım servisimize yatırdık. gerekli hidrasyon doğrusu sıvı (mayi) tedavisi ve beslenme desteği yapıldı. Hastamız şu an çok güzel bir durumda. Bugün ağır bakımdan olağan servise aldık. Ağızdan beslenmesi açık ve çok âlâ bir durumda. Böbrek işlevleri olağana döndü. iyilik durumunu takip ediyoruz. Serviste bir iki gün daha gözlemledikten sonra hastayı taburcu edeceğiz.”


“Oğlumu sağ salim gördüğüm için Allah’a şükrediyorum”

Çocuğunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden baba Oktay Altun da şu tabirleri kullandı:

“Çok memnunum. Hastane çalışanı bizimle yakından ilgileniyor. Memnunluktan hislerimi tabir edemiyorum. Oğlumun bulunduğu haberini alınca epey sevindim. Oğlumu sağ salim gördüğüm için Allah’a şükrediyorum. Yağmur sebebiyle yolunu şaşırmış. 4 gün ortadan sonra bulundu. Arama çalışmalarına katılan kamu çalışanlarından, komşularımdan, devletimizden allah razı olsun. Bizim için uğraş gösterdiler. Çocuğumu bana kavuşturdular.


“Şu anda olayın şokunu atlamadığı için konuşamıyor”

Tarık 4 gün boyunca hiç bir şey yememiş, içmemiş. nasıl hayatta kaldı? Bir bilgim yok. Yarı baygın biçimde bulundu. Oğlumun durumu şu an âlâ. Oğlumla konuşmaya çalışıyorum. Tam olarak kendine gelemediği için yeterli mi kaybolduğunu bilmiyor. Kendine geldiğinde yaşadıklarını, âlâ mi kaybolduğunu anlatacak. Şu anda olayın şokunu atlamadığı için konuşamıyor.”


Devamını görüntüle

SAĞLIK

Yanlış ayakkabı seçimi, düztabanlığa ve mantar enfeksiyonuna davetiye çıkarıyor

Ayakkabı seçim, ayak sıhhatine büyük ölçüde etki ediyor. Düztabanlık ve mantar enfeksiyonları, pabuç tercihine bağlı sık rastlanan …

Yayınlanan

aktif

Yazar

Ayakkabı seçim, ayak sıhhatine büyük ölçüde etki ediyor.

Düztabanlık ve mantar enfeksiyonları, pabuç tercihine bağlı sık rastlanan rahatsızlıkların başlangıcında geliyor.

Kronik süreçte sert tabanlı ayakkabıların seçiminden kaynaklı düztabanlığın oluştuğunu kaydeden Uzman Dr. Emine Kolu, dar ve olağan ayak numarasından daha ufak ayakkabıların giyilmesiyle sıkıştırılmış alanda parmak formu bozukluğu ve buna bağlı terlemeden kaynaklı mantar enfeksiyonlarının oluştuğunu anlatım etti.

“Topuk ile ayağımızın 1. ve 5. parmağı içinde önemli bir balans sistemi vardır”

İHA’nın haberine nazaran; sonradan oluşan düztabanların birtakım kas rahatsızlık kümeleri, kronik süreçte uygun kundura seçimi yapılmamış ise sonradan gelişen düztaban emsal biçimde ayak hastalıklarıyla karşılaşabileceğini belirterek şu tabirleri kullandı:

“Aslında düztabanlık ayağın iç aksinin yüksekliğinin azalması ya da büsbütün kaybolmasıdır. Topuk ile ayağımızın 1. ve 5. parmağı içinde önemli bir istikrar sistemi vardır. Düztabanlı hastalarda ise bu istikrar sisteminin bozulmasından dolayı ayağın tüm yükünü iç kısma yönlendirmiş oluruz. Birebir topuklu ayakkabılarda da bunu yaparız. Topuğun ani yükseklikten ani inişe geçmesinde ön ayağın ve parmakların öne hakikat sıkıştırılması ve parmaklarda hal bozukluklarının olması ön ayak yapısının büsbütün bozulması ve hastanın sıklıkla ön ayak ağrısıyla bizlere başvurmasını sonuçlandırır.”


“İdeal olan en uzun parmak ile ayakkabının uç noktasından 1-2 santim boşluk bulunması”

Mevsimsel terlik ve sandaletten ayakkabıya geçişlerde numaraların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini, daha birincinin giydikleri ayakkabıların dar gelmesiyle yarım numara büyük tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Kolu, parmak bozuklukları ve mantar enfeksiyonuna karşı tedbir olunması gerektirme ettiğini belirterek şu lafları kaydetti:

“Yaz periyotlarında açık ayakkabılar veya yüksek ve alçak topuklu terlik ve sandalet dediğimiz ayakkabılar tercih edilmektedir. Sandaletlerin de ayak tabanının epey sert olmaması ve yük, hastanın kas bozukluğu ve yorgunluğu oluşturmaması için bir seçim olabilir. daima terlik kullanan hastalarda da ayakkabıya geçişlerde numarasını birazcık daha dikkatli bir halde tercih etmesi gerekir. Bizim için ülkü olan en uzun parmak ile ayakkabının uç noktasından 1-2 santim boşluk bulunması yeterli bir seçimdir. Ayağı çok büyük olduğundan olağan kundura numarasından 1-2 numara alt yeğleyen hasta kümelerinde ise parmakta, tırnakta biçim bozuklukları görülebiliyor. ufak bir alanda parmakların sıkıştırılması terleme ve bunlara bağlı olarak gelişen mantar enfeksiyonları epeyce sık rastladığımız durumlardır.”


Devamını görüntüle

Trend Haberler